Relacje przedsiębiorca–urzędnik

 • wprowadzenie zasady, co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone: przedsiębiorca może prowadzić biznes w sposób wolny, jeśli nie łamie wskazanych wyraźnie w prawie zakazów lub ograniczeń,
 • domniemanie uczciwości przedsiębiorcy: przedsiębiorca nie musi udowadniać swojej uczciwości, a wątpliwości co do okoliczności konkretnej sprawy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy,
 • przyjazna interpretacja przepisów: niejasne przepisy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców,
 • zasada proporcjonalności: urząd nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń, np. nie będzie mógł żądać dokumentów, którymi już dysponuje,
 • powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców: Rzecznik będzie mógł np. wnioskować do ministrów o wydanie objaśnień najbardziej skomplikowanych przepisów i interweniować w sprawie łamania prawa przedsiębiorców.

Zakładanie firmy – pakiet startowy

W ramach Konstytucji Biznesu przygotowano pakiet ułatwień dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność:

 • wprowadzenie tzw. działalności nierejestrowej: będzie ona dotyczyć m.in. drobnej działalności zarobkowej osób fizycznych, np. dorywczego handlu lub okazjonalnych usług. Jeśli przychody z tej działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, działalność ta nie będzie uznawana za działalność gospodarczą i nie będzie trzeba jej rejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: CEIDG). Dochody z takiej działalności będą opodatkowane na zasadach ogólnych;
 • wprowadzenie nowej ulgi w składkach ZUS dla nowych firm: początkujący przedsiębiorcy będą zwolnieni ze składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwszych 6 miesięcy działalności. Przedsiębiorca będzie musiał zgłosić się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych w terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności, a nie w ciągu 7 dni, jak to jest obecnie. Potem przez 2 lata będzie mógł korzystać z tzw. małego ZUS. Nie dotyczy to składek na ubezpieczenie zdrowotne, które będzie obowiązkowe również dla przedsiębiorców korzystających z ulgi. Składkę zdrowotną można odliczyć od podatku (nie od dochodu).

Zawieszenie działalności

Wprowadzono możliwość zawieszenia działalności w przypadku zatrudniania pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym.

Dotychczas nie można było zawiesić działalności, jeśli zatrudniało się pracowników. Dzięki zmianom zaproponowanym w Konstytucji Biznesu będzie można zawiesić działanie firmy (zarejestrowanej w CEIDG) na dowolny czas określony (w poprzednim stanie prawnym jedynie na 24 miesiące) lub na czas nieokreślony. Po upływie terminu zawieszenia wznowienie działalności gospodarczej nastąpi automatycznie. Jeśli przedsiębiorca zapomni złożyć wniosek o wznowienie działalności zawieszonej na czas nieokreślony, nie zostanie on wykreślony z rejestru (jak było dotychczas).

Kontakty z urzędami

 • nowy portal internetowy dla przedsiębiorców: portal będzie rozwinięciem strony www.biznes.gov.pl. Wyjaśni, w jaki sposób załatwić poszczególne sprawy urzędowe, a także umożliwi np. uiszczanie opłat urzędowych czy uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami albo składkami. Portal przypomni przedsiębiorcom (przez SMS lub e-mail) o zbliżających się terminach urzędowych oraz poinformuje o najważniejszych zmianach w prawie,
 • możliwość załatwiania niektórych prostych spraw urzędowych przez telefon, e-mail lub za pomocą innych środków komunikacji: urząd będzie mógł w ten sposób szybko poinformować np. o konieczności dostarczenia załączników albo o gotowych do odbioru dokumentach,
 • stopniowa likwidacja REGON: podstawowym numerem identyfikującym przedsiębiorcę będzie NIP.

Korzystanie z pełnomocników

Możliwość ustanawiania prokurentów przez przedsiębiorców – osoby fizyczne.

Opublikowanie informacji o pełnomocniku lub prokurencie w CEIDG będzie równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa lub prokury na piśmie.

Działalność reglamentowana

Uporządkowanie katalogu form reglamentacji działalności gospodarczej.

Pozostaną trzy zasadnicze formy: koncesje, zezwolenia i rejestry działalności regulowanej. Zniesione zostaną zgody i licencje jako odrębne formy reglamentacji. Ponadto zostanie wprowadzona zasada, że zezwolenia nie mogą mieć charakteru uznaniowego i powinny być udzielone zawsze, jeśli przedsiębiorca spełnia warunki przewidziane prawem.

Tworzenie przepisów dla przedsiębiorców

 • stworzenie katalogu podstawowych reguł, którymi należy kierować się przy tworzeniu prawa gospodarczego: jest to m.in. zasada proporcjonalności obciążeń dla przedsiębiorców z sektora MŚP, zgodnie z którą jeśli stwierdzi się, że projekt nowego prawa wywiera wpływ na przedsiębiorców z tego sektora, to dąży się do ograniczenia wobec nich obowiązków administracyjnych. Wprowadzono również m.in. zasady dążenia do unikania nadimplementacji prawa UE oraz ograniczenia obowiązków informacyjnych,
 • ministrowie i organy centralne będą wydawać objaśnienia prawne: napisane prostym językiem „poradniki” wyjaśnią, jak stosować najtrudniejsze przepisy. Zastosowanie się do nich będzie chroniło przedsiębiorcę, np. w razie kontroli. Do wydania objaśnień przez ministrów i organy centralne będzie mógł zobowiązać Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Prowadzenie działalności przez cudzoziemców

Wprowadzono nowe przepisy dotyczące zasad udziału przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce.

Do tej pory regulacje te były rozrzucone w trzech różnych ustawach i niespójne. Dzięki Konstytucji Biznesu przepisy znajdą się w jednym dokumencie.