Od 1 stycznia 2020 r. wystawienie dla podatnika podatku VAT faktury z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej będzie uzależnione od zamieszczenia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż NIP nabywcy.

Zgodnie z art. 106b ust. 5 znowelizowanej ustawy o VAT, kiedy dokonujemy sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność (tzw. B2B), istnieje możliwość wystawienia faktury do paragonu wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie dokumentującym sprzedaż został zamieszczony NIP nabywcy.

Za niezastosowanie się podatnika do nowych regulacji w zakresie wystawiania faktur do paragonów od 1 stycznia 2020 roku, grozi sankcja wynikająca z art. 106b ust. 6 ustawy o VAT, zgodnie z którym:

W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem ust. 5 [tj. niezawierającego NIP nabywcy], organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.

Sankcja ta oznacza, że jeżeli podatnik wystawi fakturę do paragonu, na którym nie ma NIP-u nabywcy, to zostanie obciążony dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w wysokości 100% kwoty VAT wykazanej na danej fakturze. Z kolei nabywca, wykazując VAT do odliczenia z takiej faktury, również zostanie ukarany sankcją równą 100% kwoty podatku VAT wynikającej z tej faktury – nowo dodany art. 109a ustawy o VAT.