PREFERENCYJNY ZUS

Dotyczy osób prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

 • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
 • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2021 r. dla tych osób stanowić będzie zadeklarowana kwota, nie niższa niż 840 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2021 r.).

Zatem składka na ubezpieczenia społeczne za miesiące styczeń – grudzień 2021 r. wyżej wymienionych płatników nie będzie mogła być niższa:

 • na ubezpieczenie emerytalne od kwoty: 163,97 zł (tj. 19,52%),
 • na ubezpieczenia rentowe od kwoty: 67,20 zł (tj. 8%),
 • na ubezpieczenie chorobowe od kwoty: 20,58 zł (tj. 2,45%).
 • na ubezpieczenie wypadkowe od kwoty:  13,86 zł (tj. 1,67%).

W sumie razem składki społeczne w roku 2021, bez składki na ubezpieczenie zdrowotne będą wynosić 265,78 zł miesięcznie, zatem o 18,98 zł  więcej niż w 2020 roku.

DUŻY ZUS

Dotyczy osób prowadzące pozarolniczą działalność, tj.:

 • osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, których nie obejmuje preferencyjny ZUS,
 • twórcy i artyści,
 • osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
 • osoby prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty,
 • osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.

Zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2021 r. dla tych osób ma stanowić kwota zadeklarowana, nie niższa niż 3155,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 ustawy na dany rok kalendarzowy).

Zatem składka na ubezpieczenia społeczne za miesiące styczeń – grudzień 2021 r. wyżej wymienionych płatników nie będzie mogła być niższa:

 • na ubezpieczenie emerytalne od kwoty: 615,93 zł (tj. 19,52%),
 • na ubezpieczenia rentowe od kwoty: 252,43 zł (tj. 8%),
 • na ubezpieczenie chorobowe od kwoty: 77,31 zł (tj. 2,45%).
 • na ubezpieczenie wypadkowe od kwoty:  52,70 zł (tj. 1,67%).
 • na ubezpieczenie funduszu pracy od kwoty: 77,31 zł (tj. 2,45%).

W sumie razem składki społeczne w roku 2021, bez składki na ubezpieczenie zdrowotne będą wynosić 1075,68 zł miesięcznie, zatem o 6,54 zł więcej niż w 2020 roku.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2021 r. nie może być niższa od kwoty 381,81 zł(tj. 9% podstawy wymiaru składki)

Źródło: zus.pl,