Rozliczając podatek PIT w 2018 r. (z tytułu wszelkich zarobków i wynagrodzeń z 2017 r.) skorzystać powinieneś z:

 • PIT-37 – jeśli rozliczasz wyłącznie zarobki otrzymywane od pracodawcy, zleceniodawcy, organu rentowego czy emerytalnego itp. czyli we wszystkich przypadkach, gdy nie musisz samodzielnie płacić w trakcie roku zaliczek na podatek (zatrudniający wyręcza Cię w tym obowiązku i dba o prawidłowe obliczanie, pobranie i zapłatę zaliczek); łącznie z tą deklaracją złożyć możesz załączniki: PIT/O, PIT/D, PIT-2K,
 • PIT-36 – jeśli samodzielnie ustalasz zaliczki na podatek lub opłacasz go na koniec roku bez pomocy płatnika, np. z tytułu działalności gospodarczej, sprzedaży rzeczy ruchomych, praw autorskich, zatrudnienia za granicą; łącznie z tą deklaracją możesz złożyć PIT/ZG,  PIT/B, PIT/O, PIT/M, PIT/D, PIT/DS, PIT/BR, PIT-2K,
 • PIT-38 – z tytułu dochodu (przychodu) z wszelkiego rodzaju inwestycji kapitałowych (m.in. giełda, forex itp.), opodatkowanych inaczej niż tzw. ryczałtem; PIT-38 za 2017 składasz w 2018 r. zatem w związku z ze zbyciem papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.
 • PIT-28 – jeśli uzyskałeś przychody z samodzielnej działalności gospodarczej lub z tytułu spółki cywilnej lub jawnej opodatkowanych ryczałem od przychodów ewidencjonowanych, z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy i umów podobnych opodatkowanych 8,5% stawką ryczałtową od przychodu lub z tytułu sprzedaży produktów przetworzonych inaczej niż przemysłowo produktów pochodzących z własnego gospodarstwa rolnego lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych 2% podatkiem ryczałtowym od uzyskanych przychodów; łącznie z tą deklaracją możesz złożyć PIT/O, PIT/D, PIT-2K,
 • PIT-36L – z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo (19% podatek); łącznie z tą deklaracją możesz złożyć PIT/ZG, PIT/B PIT/O, PIT/BR,
 • PIT-39 – w związku ze sprzedażą nieruchomości i praw z nieruchomościami związanych,
 • PIT-16A – jeśli korzystałeś z rozliczenia działalności gospodarczej kartą podatkową (Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego),
 • PIT-19 – przeznaczony dla osób duchownych (Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego).

Rozliczenia za 2017 r. dokonać możesz:

 • samodzielnie – przygotowując zeznanie podatkowe przez internet z pomocą programu do rozliczeń rocznych e-pity lub korzystając z programów Ministerstwa Finansów,
 • samodzielnie z pominięciem komputera i internetu – składając zeznanie osobiście w urzędzie skarbowym lub wysyłając je listem poleconym, składając w placówce konsularnej, dyrekcji więzienia, kapitanowi statku,
 • korzystając z wniosku o przygotowanie wstępne rozliczenia podatkowego PIT-WZ ( funkcja dostępna w programie e-pity) – ta forma rozliczenia dotyczy jednak wyłącznie deklaracji PIT-37,
 • korzystając przez internet ze wstępnie przygotowanego zeznania podatkowego PIT-PFR (funkcja dostępna w programie e-pity) – ta forma rozliczenia dotyczy jednak wyłącznie deklaracji PIT-37 lub PIT-38,
 • z pomocą biura księgowego lub doradcy podatkowego,
 • jeśli rozlicza Cię organ emerytalny lub rentowy, a Ty nie korzystasz z ulg podatkowych oraz nie masz innych przychodów do zadeklarowania na PIT-36 – to Twojej emerytury lub renty nie musisz rozliczać na żadnej deklaracji (dostaniesz informację PIT-40A, której nie musisz już dalej przesyłać do urzędu). Dodatkowo możesz wypełnić w takiej sytuacji wniosek PIT-OP wskazując, by z Twojej emerytury lub renty 1% przekazano na wybraną przez Ciebie organizację pożytku publicznego.

W rozliczeniu roku 2017 nie możesz zobowiązać swojego pracodawcy, by zeznanie przygotował za Ciebie. Nie złożysz już wniosku PIT-12 do swojego pracodawcy o przygotowanie dla Ciebie rozliczenia PIT-40 – w terminie do 10 dnia stycznia 2018 r. Zamiast tego musisz dokonać rozliczenia samodzielnie – zgodnie z jedną z podanych powyżej metod.

Rozliczenia podatkowego (w tym zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 r.) dokonasz w 2018 r. w terminie:

 • 31 stycznia 2018 r. – środa – jeśli rozliczasz się na PIT-28,
 • 30 kwietnia 2018 r. – poniedziałek – jeśli rozliczasz się na PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38, PIT39,
 • nie wcześniej niż 15 marca 2018 r. i nie później niż 16 kwietnia 2018 r. – jeśli chcesz złożyć wniosek PIT-WZ, po czym po złożeniu w tym terminie wniosku – do 30 kwietnia 2018 r. możesz modyfikować przygotowaną dla Ciebie deklarację PIT-37,
 • nie wcześniej niż w marcu 2018 r. – po uruchomieniu usługi PIT-PFR (po czym do 30 kwietnia 2018 r. możesz korzystać z usługi i pobierać przygotowane wstępnie zeznanie i wysłać je elektronicznie do urzędu skarbowego).

W rozliczeniu za 2018 r. dopuszczalne jest korzystanie z ulg podatkowych oraz kwoty wolnej od podatku. Rozliczający się na PIT-36, PIT-37, PIT-28 mają możliwość odliczać:

 • ulgę rehabilitacyjną,
 • darowizny: na cele kultu religijnego, na rzecz krwiodawstwa, na organizacje pożytku publicznego, na cele charytatywno-opiekuńcze kościołów i kościelnych osób prawnych,
  na internet,
 • z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które wcześniej podwyższyły ich podstawę opodatkowania,
 • ulgi na badanie i rozwój,
 • z tytułu zapłaconych składek ZUS, składek na Indywidualne konto zabezpieczenia społecznego (IKZE) i składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 • z tytułu wychowywania dzieci,
 • ulgę abolicyjną (ulgę dla zarobków zagranicznych),
 • stratę z lat wcześniejszych.

Dodatkowo podatnicy rozliczający się na PIT-36 i PIT-37 mogą odliczać tzw. kwotę wolną – zmniejszającą podatek (w zależności od zarobków wynosi ona do 1188 zł rocznie).
Podatnicy rozliczający się na PIT-28 mogą odliczać wszystkie wskazane powyżej ulgi z wyjątkiem ulgi na dzieci (prorodzinnej) i ulgi na badania i rozwój.
W przypadku rozliczających się na PIT-36L odliczać można wyłącznie ulgę na badania i rozwój, ulgę na nowe technologie (na prawach nabytych w latach poprzednich), składki ZUS oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ulgę abolicyjną (z tytułu zarobków zagranicznych).
Odliczania ulg podatkowych w 2018 r. pozbawieni są rozliczający się na PIT-38 (poza rozliczaniem straty z lat wcześniejszych), PIT-39, PIT-16A (poza składkami na ubezpieczenie zdrowotne, które mogą odliczać) i PIT-19 (poza składkami na ubezpieczenie zdrowotne, które mogą odliczać).

Złożenie deklaracji po terminie spowoduje odpowiedzialność karną skarbową. Mandat karny za opóźnienie w złożeniu deklaracji PIT wyniesie nie mniej niż 208 zł (jedną dziesiątą minimalnego wynagrodzenia w roku 2018, czyli 2080 zł). Zapłata nieterminowo podatku (dopłata wynikająca z zeznania rocznego) nie wpływa od razu na wymierzenie kary skarbowej (karalne jest wyłącznie uporczywe niepłacenie podatku). Nieterminowa zapłata podatku rodzi jednak obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę naliczanych już od dnia następnego po ostatnim dniu, w którym można było podatek zapłacić. W 2018 r. nie trzeba jednak płacić odsetek za zwłokę, jeśli ich łączna wartość nie przekracza 8,70 zł.

e-deklaracje PIT przez internet

Każda e-deklaracja musi być podpisana. W związku z ułatwianiem składania podatnikom rocznych zeznań podatkowych, (PIT przez internet) zezwolono na przesyłanie części deklaracji podpisanych danymi autoryzującymi. Takimi deklaracjami są PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39, PIT-28, PIT-16A, PIT-19A, PIT-16

Bezpieczeństwo PIT-37 i innych e-pitów bez e-podpisu

Bezpieczeństwo składanego przez Internet PIT 37, PIT 36, PIT 36L, PIT 38 i PIT 39 zapewniają znane tylko nam informacje:

 • numer NIP (jeśli jest on u podatnika wymagany),
 • imię (pierwsze),
 • nazwisko,
 • numer PESEL (jeśli podatnik posiada ten numer),
 • data urodzenia,
 • kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za poprzedni rok, albo wartość „0” (zero), w przypadku gdy za rok poprzedni nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku.

W przypadku podanie błędnych danych system informatyczny podanie odrzuca, podając kody błędu e-deklaracji.

Po złożeniu PIT-37 i innych e-pitów bez e-podpisu

Po pomyślnym wysłaniu deklaracji uzyskujemy informację, że system Ministerstwa Finansów deklarację przyjął. Fakt ten potwierdzany jest poprzez wygenerowanie UPO – Urzędowego Poświadczenia Odbioru, które staje się dla podatnika dowodem złożenia rocznego zeznania podatkowego i potwierdza datę pomyślnego wysłania PIT-a.
Podatnik powinien przechowywać UPO wraz z wysłaną deklaracją aż do końca okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. W programie e-pity UPO pobierane jest automatycznie i możesz je także otrzymać na maila podając podczas wysyłki Twój adres e-mail.

Łączne zeznanie podatkowe

Możliwe jest rozliczenie przez internet deklaracji PIT wspólne z małżonkiem. Takiego ePITa podpisać może jeden małżonek, który wypełnia deklarację. Nie trzeba składać żadnych dodatkowych pełnomocnictw, gdyż złożenie podpisu (podanie danych uwierzytelniających jednego małżonka) uznawane jest automatycznie za zgodę drugiego małżonka na wypełnienie deklaracji wspólnie i podanie danych dotyczących jego przychodów na tej deklaracji. Małżonek składający PIT działa wówczas nie tylko w swoim imieniu, ale również w imieniu drugiego małżonka.

Ta sama zasada dotyczy osób rozliczających się jako samotnie wychowujące dzieci.

Załączniki do e-PITów

Zeznanie może być składane z załącznikami. W programie e-pity załączniki wygenerują się automatycznie, na podstawie danych podanych przez korzystającego z aplikacji.

Korekta zeznania

Danymi autoryzującymi podpisać można zarówno zeznanie roczne, jak i korektę tego zeznania rocznego. Drogą elektroniczną można również złożyć korektę deklaracji sprzed kilku lat. Możliwe jest również złożenie korekty e-PITów drogą tradycyjną lub korygowanie druków podatkowych składanych w formie tradycyjnej (papierowej) – poprzez złożenie korekty w formie e-deklaracji.