Mały podatnik w podatku dochodowym – limit 2018

Status małego podatnika w podatku dochodowym zostaje zachowany, jeśli wartość przychodów wraz z podatkiem VAT danego podmiotu nie przekroczy równowartości kwoty 1.200.000 euro. Przy czym, zgodnie z art. 5a pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 4a ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przeliczoną kwotę zaokrągla się do 1.000 zł.

Oznacza to, iż w 2018 r. status małego podatnika PIT i CIT oraz związane z tym przywileje będą mogli zachować podatnicy, których wartość przychodów ze sprzedaży w 2017 r. nie przekroczy 5.176.000 zł (1.200.000 zł x 4,3137 zł/euro).

5.176.000 zł – limit dla zachowania statusu małego podatnika dla celów podatku dochodowego w 2018 r.

Mały podatnik VAT – limit 2018

Zachowanie statusu małego podatnika w podatku od towarów i usług uprawnia m.in. do dokonywania rozliczeń za okresy kwartalne czy wg tzw. metody kasowej. Limit wartości sprzedaży wraz z podatkiem VAT w tym wypadku również wynosi 1.200.000 zł i podlega zaokrągleniu do 1.000 zł.

W przypadku podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będących agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze (z wyjątkiem komisu), status małego podatnika VAT przysługuje pod warunkiem, że kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczy równowartości 45.000 euro.

Oznacza to, iż w 2018 r. status małego podatnika VAT zachowują podmioty, których wartość sprzedaży brutto w 2017 r. nie przekroczy 5.176.000 zł (1.200.000 zł x 4,3137 zł/euro). W przypadku pośredników limit wartości prowizji lub innych postaci wynagrodzenia wynosi 194.000 zł (45.000 euro × 4,3137 zł/euro).

5.176.000 zł – limit dla zachowania statusu małego podatnika VAT w 2018 r.
194.000 zł – limit dla zachowania statusu małego podatnika VAT – pośrednika w 2018 r.

Ryczałt ewidencjonowany – limit 2018

Prawo do opłacania podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przysługuje podatnikom, których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 250.000 euro. Dotyczy to zarówno podatników prowadzących działalność samodzielnie, jak i wspólników spółek – przy czym w tym drugim wypadku limit dotyczy sumy przychodów wszystkich wspólników.

Oznacza to, iż w 2018 r. limit dla ryczałtu ewidencjonowanego wynosi 1.078.425 zł (250.000 euro × 4,3137 zł/euro).

Obowiązujące przepisy dają też niektórym podatnikom prawo do opłacania ryczałtu za okresy kwartalne. Limit przychodów w tym wypadku wynosi 25.000 euro. Po przeliczeniu kwota ta wynosi 107.842,50 zł (tj. 25.000 euro × 4,3137 zł/euro).

1.078.425 zł – limit dla opłacania podatku w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
107.842,50 zł – limit dla kwartalnego opłacania podatku w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Prowadzenie uproszczonej księgowości – limit 2018

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości oraz art. 24a ust. 4 ustawy o PIT, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których wartość przychodów w poprzednim roku przekroczy równowartość kwoty 2.000.000 euro, mają obowiązek prowadzić księgi rachunkowe. Oznacza to, iż podatnikom nieprzekraczającym tego limitu przysługuje prawo do prowadzenia tzw. uproszczonej księgowości w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Oznacza to, iż obowiązek zaprowadzenia od stycznia 2018 r. ksiąg handlowych dotyczy podmiotów, których przychody w roku 2017 r. przekroczą 8.627.400 zł (2.000.000 euro × 4,3137 zł/euro).

8.627.400 zł – limit, którego przekroczenie skutkuje obowiązkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych od początku 2018 r.

Należy również podkreślić, iż prowadzenie ksiąg handlowych jest możliwe także dobrowolnie, nawet jeśli podatnik nie przekroczył limitu. W takim wypadku do końca 2017 r. należy złożyć odpowiednie zawiadomienie do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. Dokument ten można także złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej na formularzu CEIDG-1

Jednorazowe odpisy amortyzacyjne – limit 2018

Mali podatnicy oraz podatnicy, którzy w roku podatkowym rozpoczęli wykonywanie działalności gospodarczej, mogą dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grup 3-8 KŚT (z wyjątkiem samochodów osobowych) – do kwoty 50.000 euro. Po przeliczeniu limit ten zaokrągla się do 1.000 zł.

Oznacza to, iż w 2018 r. limit jednorazowej amortyzacji stanowiącej pomoc de minimis wynosi 216.000 zł.

216.000 zł. – limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w 2018 r.