Od 1 stycznia 2019 r. zmieniają się zasady rozliczania samochodów osobowych w kosztach podatkowych wydatków związanych z zakupem i użytkowaniem.

Nowela dotyczy zarówno samochodów służbowych stanowiących składniki majątku firmowego, te w leasingu, wynajmowane lub dzierżawione oraz prywatnych aut używanych do celów służbowych.
Od 1 stycznia 2019 r. wszelkie wydatki związane z korzystaniem samochodu osobowego będą obciążały koszty tylko w 75%. 100% takich wydatków będzie kosztami firmowymi jedynie gdy będzie prowadzona ewidencja stosowana dla celów VAT.

Ponadto w ustawie o pdof zmienią się zasady rozliczania w kosztach podatkowych wydatków związanych z używaniem przez przedsiębiorców na potrzeby firmy prywatnych aut osobowych. Zamiast limitowania tych wydatków ewidencją przebiegu pojazdu podatnicy, którzy dla potrzeb działalności gospodarczej będą wykorzystywać samochód stanowiący ich własność, do kosztów uzyskania przychodów będą zaliczali 20% poniesionych tzw. wydatków eksploatacyjnych.

W kwestiach dotyczących amortyzacji samochodów osobowych stanowiących firmowe środki trwałe od nowego roku kwota limitu wartości samochodu osobowego, do wysokości której możliwe jest pełne odliczanie odpisów amortyzacyjnych, ulegnie podwyższeniu do 225.000 zł (z obecnych 30.000 euro) w przypadku samochodu będącego pojazdem elektrycznym, a dla pozostałych aut do 150.000 zł (z obecnych 20.000 euro).
Również do 150.000 zł (z obecnych 20.000 euro) podwyższona zostanie kwota odnosząca się do wartości samochodu przyjętej dla celów obliczenia składki z tytułu ubezpieczenia samochodu osobowego, jaka może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.