Od 12 sierpnia br. wszyscy podatnicy uzyskali prawo dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w stosunku do nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 KŚT (por. art. 22k ust. 14-21 ustawy o PDOF oraz art. 16k ust. 14-21 ustawy o PDOP).

Należy pamiętać, że ww. prawo do jednorazowej amortyzacji przysługuje pod warunkiem, że:

  1. wartość początkowa jednego środka trwałego, nabytego w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10.000 zł lub
  2. łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych, nabytych w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10.000 zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3.500 zł.

Nowe regulacje mają zastosowanie do środków trwałych nabytych od dnia 1 stycznia 2017 r. i dokonanych od tego dnia wpłat na poczet nabycia tych środków.

Jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie można dokonywać w stosunku do następujących środków trwałych:

  • nabytych jako używane,
  • z grupy 0 „Grunty” (które w ogóle nie podlegają amortyzacji),
  • z grupy 1 „Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego”,
  • z grupy 2 „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”,
  • z grupy 7 „Środki transportu”.

Dodajmy, że jednorazowej amortyzacji nie podlegają również wszystkie wartości niematerialne i prawne

Podatnik będący małym podatnikiem lub rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej może w tym samym roku podatkowym zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zarówno jednorazowy odpis amortyzacyjny do wysokości 50 tys. euro, jak i do wysokości 100 tys. zł, jeżeli każdy z odpisów amortyzacyjnych dotyczy innego środka trwałego i spełnione są przesłanki, o których mowa w art. 22k ust. 7 i art. 22k ust. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 


MM