• Sporządzamy listy płac
  • Zakładamy i prowadzimy teczki osobowe pracowników
  • Prowadzimy ewidencje czasu pracy
  • Reprezentacja przed organami ZUS, US i PIP
  • Dokumenty dotyczące nawiązania i rozwiązania stosunku pracy: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, świadectwa pracy
  • Naliczamy zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń
  • Sporządzamy sprawozdania do GUS
  • Prowadzimy rozliczenia z PFRON